top of page

VEDTÆGTER

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Natur Retur. Foreningen har hovedsæde i Aarhus. 

 

§ 2 Formål 

Foreningens overordnede og langsigtede mål er at få naturen tilbage i danskernes liv og på den måde bidrage til en mere bæredygtig udvikling i forhold til natur, fællesskab og sundhed.

 

Natur

Vi står i dag over for en række globale kriser, der knytter sig til naturen og vores forbrug heraf, og som ofte kan være meget uoverskuelige og svære at tage stilling til. På samme tid er der nu længere mellem natur og by end nogensinde før og naturviden og know-how om, hvordan man færdes i  og bruger natur, er blevet en mangelvare. Specielt blandt unge mennesker i byen. Det er ekstremt problematisk. Derfor ser vi det som en nødvendighed, at vi med vores naturture forsøger at ændre på denne udvikling, og med dialog, faglige indspark og praktisk know-how bidrager til naturdannelse.

 

Fællesskab

Der er en generel mangel på fællesskaber, der knytter sig til naturen og sætter naturen i centrum. Dette gælder især i byerne, hvor naturen for mange ikke er en naturlig del af hverdagen. Vi vil med vores uforpligtende lettilgængelige naturture være med til at danne grobund for sådanne fællesskaber.

 

Sundhed

Danskerne står i dag overfor en række sundhedsmæssige udfordringer både med hensyn til stress, depression, ensomhed og mangel på fysisk aktivitet. Specielt de unge voksne i alderen 20 til 35 er udfordrede. Natur Retur forholder sig til denne udfordring både psykisk og fysisk. Forskning peger på, at natur i sig selv, og fællesskaber knyttet til natur, kan være med til at løfte sundhedsudfordringerne. Desuden sætter vores aktiviteter og ture deltagernes kroppe i spil gennem fysisk aktivitet, idrætslege og vandring mm. der alle er med til at fremme fysisk sundhed. Derfor vil vi med vores inkluderende fællesskabende naturture være med til at ændre på denne udvikling. 

 

§ 3 Medlemskab og kontingent

Stk. 1: Enhver, som skriftligt over for Natur Retur har erklæret sit medlemskab og har betalt kontingent, er medlem. 

 

Stk. 2: Værter i frivilliggruppen er automatisk medlemmer og dermed stemmeberettigede, uanset om de har betalt medlemskab. Medlemskabet    ophører ved udtrædelse af frivilliggruppen.

 

Stk. 3: Opkrævning af kontingent foretages af bestyrelsen.

 

Stk. 4: Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Natur Retur. Medlemskabet ophører tillige, hvis et medlem ikke har betalt kontingent.

 

Stk. 5: Prisen for medlemskab fastsættes på årsmødet af de stemmeberettigede.

 

Stk. 6: Kun medlemmer kan indvælges i foreningens bestyrelse.

 

§ 4 Personsager
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ved sine dispositioner væsentligt misligholder sine medlemsforpligtelser, herunder handler i strid med Natur Returs formål, eller som foretager dispositioner, som af hensyn til foreningens virke gør det nødvendigt at ekskludere medlemmet. Bestyrelsens beslutning om eksklusion skal være enstemmig. Beslutningen skal være begrundet.

 

§ 5 Årsmødet
Stk. 1: Årsmødet er foreningen Natur Returs øverste myndighed.

Stk. 2: Forpersonen indkalder med en måneds varsel per e-mail alle medlemmer til årsmødet.

Stk. 3: Stemmeberettigede er alle tilstedeværende medlemmer ved årsmødet.

Stk. 4: Valgbare er alle medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen

Stk. 5: Årsmødets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Til alle vedtagelser kræves, at mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede deltager i afstemningen. Vedtægterne kan kun ændres, såfremt et årsmøde med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede beslutter det.

 

Stk. 6: Dagsorden på årsmødet skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og foreningens nuværende stilling

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger

6. Diskussion og vedtagelse af udviklingsplan for Foreningen Natur Retur

7. Fastsættelse af pris for medlemskab for det kommende år 

8. Indkomne forslag 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

10. Eventuelt

 

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen består af en forperson, en næstforperson en kasserer og to menige medlemmer. 

 

Stk. 2: Bestyrelsen er organisationens øverste myndighed mellem årsmøderne.

Stk. 3: Bestyrelsen fastlægger selv sin egen forretningsorden og varetager den politiske og strategiske udvikling af organisationen.

Stk. 4: Bestyrelsen ansætter selv medarbejdere til at varetage arbejdsopgaverne i organisationen.

Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Stk. 6: Forperson, næstforperson og kasserer er tegningsberettigede på foreningen og bestyrelsens vegne.

Stk. 7: Bestyrelsen er det beslutningsdygtige organ i foreningen Natur Retur i løbet af året. Som bestyrelsesmedlem handler og taler man kun i foreningen Natur Returs interesser. Bestyrelsen bestræber sig på at lytte til medlemmer og frivilliges behov og ønsker. Dette gøres hovedsageligt i forbindelse med de månedlige værtsgruppemøder.

 

§ 7 Frivilliggruppen

Stk. 1: Frivilliggruppen består af en gruppe naturentusiaster, der sammen udvikler og afvikler foreningens ture.

Stk. 2: De frivillige vælges af bestyrelsen. Der laves et offentligt stillingsopslag, og derefter afholdes der samtaler for en håndfuld af de bedste ansøgere.

 

§ 8 Økonomi 

Stk. 1: Foreningens regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt kritisk revisor.

Stk. 2: For foreningens forpligtelser hæfter udelukkende organisationen med sin formue og ikke de enkelte medlemmer af organisationen.

Stk. 3: Alt udstyr ejet af foreningen Natur Retur bruges udelukkende i foreningsregi, dvs. til foreningens egne ture og arrangementer eller, hvis foreningen er medarrangør på en tur eller arrangement med en ekstern partner. Ved skade på udstyr som medarrangør eller under egne ture eller arrangementer repareres/erstattes udstyret af foreningen Natur Retur.

Frivillige i foreningen Natur Retur må dog benytte alt udstyr, hvis det udelukkende er til privat brug. Ved ønske om brug af udstyret har ture og arrangementer i foreningsregi altid førsteret.  Den frivillige låner forpligter sig til at passe på udstyret og aflevere det i samme stand som modtaget. Ved forsætlig skade på udstyr under et privat lån repareres/erstattes udstyret af den frivillige låner. Hvis der opstår tvivl om forsætligheden, altså hvem der skal betale for en skade, tages der en beslutning på bestyrelsesniveau.

 

§ 9 Foreningens ophør 

Stk. 1: Ophør af foreningen kræver at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer af foreningen ved årsmødet stemmer for.

 

Stk. 2: I tilfælde af foreningens ophør tilfalder dens midler og udstyr et lignende almennyttigt formål. 

bottom of page